Journals

Second Journey (MS 107/1/1-2)

9th November 1777


transcription

[9th November 1777]
den 9

met den dag vertrokken wy noord oostelyk aan. door het zelve zoort van terrein dog meer heuvelagtig met vele klippen, latende de rietberg op een distantie van vier uren aan onse regterhand.
sagen eenige troppen van 12 en 16 en minder ńoes, by de boeren wilde beesten genaamt. het is schoon het hunne witte blinkende lange staarten so als zy beginnen te lopen in de hoogte te zien slaan, schoot er na een dewelke kwetste dat hy struikelde dog kreeg hem niet, zag ook enige troppen ćoaggaas zebraas en springbokken, dog door de kale vlakte kon men hen niet dan op twe en driehondert treden naderen het geen een ongewisse schoot gaf. zag byna geen bloemen, maar vele euphorbiaas capiut medusa. kwamen om tien uren by drie en vier hottentots hutten, dat een vee plaat van jan duplessis was, hier by reden wy door een droge spruit van de grote rivier en gingen noord ten oosten na de plaats van dee plessis, een groot uur vandaar. onse gehele cours van de bere valey tot hier is 14 a 15 uren oost noord oost ligt ten oost, (verwyderden). geweest, en morgen moeten wy noord noord oost op. dese plaats heet de vuile fontein liggende onder swellendam. dit is een armoedig slegt land uit gebrek aan water, het weinige dat er is, is nog brak bleven hier om onse beesten wat te rusten. konden van ene kleine rugge de zogenaamde sneewbergen agter de camdebo zien leggen.
zagen hier vele lappen wilt vlees leggen om door zon en wind te drogen, het welk men hier als brood gebruikt.
het weer was zeer schoon koele ooste zagte wind, iets bewolkte lugt, de wind liep met de zon, en liep in het begin van den agtermiddag in het z:oosten en woey sterk en droog dog niet so als aan de Caap. het vee leeft hier in deze velden van differente bosjes veel aromatiquen, en is wel, boter en melk delicaat, dog de paarden kunnen hier niet aarden, en sterven meest, denke uit gebrek aan goed voedsel.
maakten onse geweren schoon en sloegen de tent op.
het donderweer komt gemeenlyk uit het noord noord oosten seer fors, met regen daar de rivieren van swellen, nogtans heeft het hier den gepasseerden 15 mey vehement uit de noordwest geregent, die noordelyke winden zyn anders hier droog en fors.

translation

[9th November 1777]
The 9th

At daybreak we departed towards the north-east through the same kind of terrain, but more hilly and with many stones, leaving the Rietberg at a distance of four hours on our right. Saw some herds of twelve, sixteen, and fewer gnus, called wildebeest by the farmers. It is beautiful to see them put up their long white, shining tails on high as they begin to walk. Shot one of them and wounded it so that it stumbled; but could not get it. Also saw some herds of quaggas, zebras and springboks but because of the bare plain one can only get up to two or three hundred paces from them which gives one an uncertain shot. Saw almost no flowers but many euphorbias (caput medusa). At ten o'clock we came to three or four Hottentot huts, a stock farm belonging to Jan Du Plessis. Here we travelled through a dry tributary of the Groot River and went north by east to the farm of this Du Plessis, a good hour from there. Our whole course from the Beerevlei to here has been fourteen to fifteen hours east-north-east by east. Tomorrow we must go north-north-east.
This farm is called Vuilfontein and is part of the Swellendam district. Due to lack of water this is a poor, wretched land. The little water that there is, is only brack. Stayed here in order to rest our oxen. From a small hill we could see the so-called Sneeuberg mountains lying behind the Camdebo. Here we saw many strips of game-meat lying in order to be dried by the sun and wind. This is used like bread here. The weather was very fine: a cool, soft easterly wind. The sky was somewhat overcast.
Light wind veered with the sun and in the beginning of the afternoon came from the south-east and blew strongly and dry, but not as it does at Cape Town. In these areas the stock live off various shrubs, many of which are aromatic and the butter and milk have a particularly delicate flavour. Horses however do not do well here, mostly dying, for want of good fodder, I should think.
Cleaned our guns and erected our tents
Thundery weather usually comes from the north-north-east and is very violent. The rain causes the rivers to rise. In addition on 15th May last it rained violently from the north-west. Winds from the north are different: slightly dry, and brisk.