Journals

Second Journey (MS 107/1/1-2)

7th February 1778


transcription

[7th February 1778]
7

weinig oostelyke wind, helder weer zeer warm trok west aan. passerende verscheiden reisen de kromme rivier, die met vele drajen door dese cloof loopt diep en moerassig met palmieten, [in margin:] ontfangende vele kleine spruiten meest van Outeniquas bergen. zynde dese cloof zeer heuvelagtig, schietende aan weerszyden uit de grote keten een groene klippige rug, welke de eigentlyke cloof is. het hoge gebergte aan de landzyde hiet hier Caúghas gebergte. en is het zelfde van Camnassi de caugha of zeekoei rivier begint, digt by de rietvaley vier uren west van diepe rivier, en loopt eerst een drie uren noordelyk dan oostelyk na en in gamtous rivier. ontfangende tot het begin der kromme rivier al het water uit de lange cloof, en veel uit Cougha of Camnassi gebergte. na vyf uren distantie passeerde een hoge rug, daar de kromme rivier, uit de outeniquas keten zyn begin neemt, en kwam op een hoge vlakte

[page 39]
(had anderhalf uur west van baur de plaats van thomas ferreira gepasseert, hietende Jagersbos
op de hoge vlakte zynde zag dat de berg de Cougha verder afgeschoten was, en de hoge groene klippige rug gebroken, dog na een half uur formeerde zig de cloof weder op deselvde manier; hier begind de lange cloof. de weg was hier zeer hard en gelyk, alleen nu en dan diepe dwarsruggetjes die uit outeniquas keten in de cougha lopen. passeerde na een uur van cromme riviers begin de plaats van enen de pre, de twe fonteinen genaamt en arriveerde met donker op de plaats van van nieukerk onverwagt., aan de kleine en grote wagenboomsrivier. de bergen en ruggen, droegen hier voor het eerst wagenbomen (lucadendrons) had wel een lage soort zedert swart kops rivier gesien anders geen. het terrein is in de cromme rivier veel gemengt klei sant en vegetale grond. dog in de lange cloof meest al klei. alles gras velt, met weinige bosjes. het water van bosjemans rivier en verder af, is in de vlaktens meestyds brakagtig. dog van omtrent van stadens rivier het land digter by zee bergagtig wordende, is het water zeer goed. de cours is west half noord gevallen seven a agt uren. het weer zeer heet geweest, weinig z:o: lugtjes. de persikken begonnen in de lange cloof ryp te worden.

translation

[7th February 1778]
7

Light easterly wind. Clear, very hot. Departed westwards and passed the Krom River several times which runs with many bends through this kloof, deep and with marshes of bullrush. (The Krom collects many small streams, mainly from the Outeniqua mountains.) This kloof is very hilly. A green rocky ridge juts out on both sides from the great chain and this is the actual kloof. The high range on the landward side is here called the Kaugga mountains. The Kaugga or Zeekoei River begins at Rietvlei four hours west of Diep River, and first runs three hours in a northerly direction, then easterly towards and into the Gamtous River. It collects all the water from the Langkloof up to the start of the Krom River, as well as much from the Kaugga mountains. After a distance of five hours I passed a high ridge where the Krom River has its source in the Outeniqua range, and came onto a high plateau.

[page 39]
Passed Thomas Ferreira's farm, called Jagersbos, an hour and a half west from Bauwer's. Once I was on the high plateau, I could see that the mountain extends further away from the Cougha, that the high, green, rocky ridge was of a broken formation, and that half an hour further on it formed the kloof, in the same way. The Langkloof begins here. The road was very hard and even here, except for some steep little hills across our path now and then, which run from the Outeniqua chain to the Kaugga. An hour from where the Krom River begins I passed the farm of a certain De Pré, called Tweefonteinen and arrived at nightfall at Van Niekerk's farm, Onverwagt at the Small and and Great Wagenbooms Rivers. The mountains and hills here have wagon-trees, or leucadendrons, which I saw here for the first time, though I have seen one smaller kind since the Swartkops River, but no other kind. The terrain of the Krom River is very mixed; with sandy clay and vegetal earth, but in the Langkloof it is mostly clay. Grassy veld everywhere with a few shrubs. The water of the Bushmans River and further down is mostly brackish in the plain, but from around Van Stadens River, where the land is closer to the sea and begins to become mountainous, the water is very good. The rout was west half north, seven to eight hours. The weather was very hot with light south-east breezes. The peaches are beginning to ripen in Langkloof.