Journals

Second Journey (MS 107/1/1-2)

7th November 1777


transcription

[7th November 1777]
den 7

na fris geslapen te hebben zonder enige leewen te vernemen, gingen wy fris aan het vlees braden, myn hottentot schoot een springbok het been te stuk dog kregen hem niet. trokken met den dag over de bere valey na de plaats van niewenhuis dien wy aan de overzyde langs de zoute rivier, die maar hier en daar brak water kuilen had, op een half uur distantie vonden, hier zagen wy een leeuwin ses voet van snuit tot staart, voor eergisteren vier of vijf dagen voor het stel geschoten. sy stonk alrede. hier waren zedert een maant vier leewen op die wyse geschoten. schoot een hier genaamde aasvogel, bevond deselve een gier of vultur te zyn 7 voet 10 duim en ½ over de vleugels.
[in margin:] 3 voet 2 duim van den bek tot de punt van de staart
hy aasde hier op de dode leewin, het is seer wonderlyk wat een sterke reuk en gesigt die dieren moeten hebben also men er geen ziende, zodra er een dood stinkend aas legt men deselve er ordinaar by vind. hy is seer hard also hem door de dye en lyf geschoten te hebben hy nog wel een quartier ver vloog. zag in den avond het zingen en dansen eniger hottentotten; de vrouwen zongen al klappende in de handen, en ene op een pot waar over een nat vel, slaande, hunne lietjes waaren, het lied van de leew, de wolf eland, en zo verdere dieren, zingende zy van ieder zyn qualiteiten, en hebbende ieder lied enigsins een andere melodie, observeerde dat zy malkanderen beurtelings invielen, dog alles zeer wilt en onregelmatig; myn makker de heer paterson klaagde sterk van pyn op de borst

[annotated on page 43:]
examineerde een zogenaamde weerwolf voor het stel geschoten zynde mede een zoort hyaena dog verschillende van de anderen. door syn len dit dier was zeer ruig, het hair was van boven swart dog de de onderhelft grys, het lange haar begint by de voorpoten dekt het hele lyf staart en al, en is vreedt aan het voelen de voorpoten zyn veel dikker als de agterpoten, het onderste der poten van de poingnet was niet ruig, de voorsten gestreept met swarte strepen als de hyaena van buffon. de agtersten veel swarter irregulier. de kop swart iets grys kort hair, swarte knevels de hals iets langer hais ros grys. had maar vier klaauwen nagels aan ieder voet. de aasvogels (gieren) hadden hem in een halve dag, byna geheel het binnenste buiten gekeert, veel, zeer raar al het vlees van de benen gehaald. zo dat nog oren nog sexe nog zakje onder den staart kon observeren. de hottentot sinesen, hieten hen doe of ḱor, of oàar. dog de anderen t`hoeka

rynlands voet duim
lengten van snuit tot staart 3
lengte van de staart 0 11
lengte van syn haar op de rug
geen manen als de andere hyena
0 9
hoogte van voren 1 10
hoogte van agteren zo ver wyk. 1 10
lengte van de kop 0 10
omtrek van de snuit onder de ogen
die en de ogen en kop was als een hyena dog kleinder.
1 0

had ses snytanden twe caninen agt kiesen in de onder kaak vier incisiven boven van de grote van de ondersten, en twe caninen iets kleinder als de ondersten, waar agter nog twe iets groter caninen, een distantie van een half duim tussen beiden waarin de ondersten sloten, dan twe lage puntige kiesen, dan twe ordinaire groter en agter deselve de agtersten ook aan ieder zyde van de bek eene zeer grote dripuntige, ieder na binnen in de bek met twe punten voorsien, dus waren onder sestien en boven sestien tanden. de bovenste kaak kiesen sloten tot by de voorste puntige kiesen over de onderste

[annotated on page 43:]
den 7

ses agt twaalf vier ses agt
59 62 79 72 [blank] [blank]

mooy helder warm weer in den morgen enigsins bewolkte donderlugt, dog op den middag weinig. nog z w zagte wind

translation

[7th November 1777]
The 7th

Temperature. 6 o’ clock in the morning 8 o’ clock in the morning Afternoon 12 o'clock Afternoon 4 o'clock Evening 6 o'clock Evening 8 o'clock
59 62 79 72 [blank] [blank]

Fine, clear, warm weather. Slightly overcast in the morning, a thundery sky, but less so in the afternoon. Soft south-west wind.

Having slept soundly, without being aware of any lions, we briskly set to grilling the meat. My Hottentot shot a springbok, breaking its leg but we could not get it. Departed at daybreak over the Beerevlei to the farm of Niewenhuis, which we found on the further side, half an hour away along the Zout River which had pools of brack water in places. Here we saw a lioness that was six foot from snout to tail; it had been shot in a trap the day before yesterday. It was stinking already. During the last month four lion have been shot in this way. Shot what is here called an aasvogel. Found the same to be a vulture, 7 foot 10½ inches across the wings and 3 foot 2 inches from the beak to the tip of the tail. It was feeding on the dead lioness here. It is amazing what a strong sense of smell and sight these creatures must have: although none are to be seen, as soon as carrion lies dead and stinking one will normally find them there. They are very tough: even though it was shot through the thigh and body it still kept on flying for quarter of an hour's distance.

In the evening saw some Hottentots singing and dancing. The women sang, always clapping their hands, and one struck upon a pot which had a wet skin stretched across it. Their songs were: the song of the lion, of the wolf, of the eland and so on with other animals; singing the characteristics of each. Each song had a somewhat different melody. I observed that they all took their turn in it together but it was all very wild and disorderly. My companion Mr Paterson complained strongly of a pain in the chest.

Examined a so-called werewolf shot in the trap; it is more a sort of hyena, but differing from the others. This animal was very shaggy. The hair above was black but the lower half was grey. The long hair begins at the forelegs and covers the whole body, tail and all the rest, and is very rough to the touch. The forelegs are much thicker than the rear legs. The bottom of the legs around the pad was not shaggy. The forelegs have black stripes like the hyena of Buffon. The rear legs are much blacker, not uniform. The head is black with some short grey hair. Black whiskers; the neck has somewhat longer, russet hair. Had only four nails (claws) on each foot. In a half day the aasvogels (vultures) had almost completely pulled it inside out; much, and very strange. All the flesh had been removed from the bones so that I was able to examine neither the ears, nor the sex, nor the little bag under the tail. The Chinese Hottentots call it Doe or Kor or Oaar; the others thoeka.

Rhineland feet inches
length from nose to tail 3
length of tail 0 11
length of its hair on the back (no mane as in the other hyenas) 0 9
height at the front 1 10
height at the rear 1 10
length of the head 0 10
circumference of the muzzle under the eyes
(this, and thee yes and head are as those of a hyena, but smaller)
1 0

It had six incisors, two canines, eight molars in the lower jaw. Four incisors in the upper, the same size as the lower ones, and two canines a little smaller than the lower ones, behind which were another two slightly larger canines with a space of half an inch between them into which the lower ones fitted. Then there were two low, pointed molars, then two of ordinary size, larger and behind the same, the hindmost ones, also on both side of the mouth, were one very large three-pointed molar, each having two points towards the inner side of the mouth. Thus there were sixteen teeth below and sixteen teeth above. The molars of the upper jaw, the pointed ones as well, fit over those of the lower jaw.