Journals

Second Journey (MS 107/1/1-2)

28th October 1777


transcription

[28th October 1777]
28

vertrokken S'morgens vroeg over de Cloov, waaren in omtrent twe uren boven, de weg was met draaien en diepe daalen moeyelyk. vonden hier enige fraaye struiken, en exerantimums. gingen aan de regterhand boven op het gebergte, van waar wy de zee duidelyk, op de distantie van omtrent twaalf uren zuidelyk van ons zagen. en dat de kaart van de fiscaal kloppenburg niet regt was, stellende de kust, te schielyk afnemende ten noorden, en de swarte bergen geheel verkeert
peilden en tekenden het gantsche Canna land, met het Swarte gebergte en andere bergen af

[page 30-31]
nadat wy in omtrent een groot half uur na beneden gegaan waaren, en met de thermometer wilden observeren, vonden wy dat de heer paterson dezelve verloren had, waarna wy met ons allen weder na boven gingen en na een tyd gezogt te hebben vond onse hottetot mallegaas genaamt deselve gelukkig weder. waarna wy onse reis vervorderden, en na twe uuren distantie oost n: oost gegaan te zyn op de plaats van enen oosthuisen kliprivier genaamt, kwamen. ondervindende wy een grote verandering in menschen, huisen en manier van leven.
onse coers is den platte cloov over noord geweest, in omtrent 2 uur en een half kan men van de eene zyde na de andere gaan, de distantie tussen de overzyde, waar een hut en vee kraal is tot oosthuisen is een en een half uur o:n: oost, en van daag van oosthuisen na de divegina land sloegen by de voornoemde vee kraal een bruine slang vier voet lang, doodt.
een der hottentotten had byna op hem getrapt. trokken hem het vel af. hy had boven een dubbelde rye tanden, iets als van een haay, en onder een enkelde ry waarin sestien puntige tanden de punten naar agteren staande. voor kon geene zien.

[annotated on page 29:]

om ses agt onder de berg in egypten middag op de berg om drie uren in het cannaland ses agt

mooy warm weer een z:oost lugtje

[annotated on page 29:]

den 28

[om ses] [agt onder de berg in egypten] [middag op de berg] [om drie uren in het cannaland] [ses] agt
49 57 72 78 69 63

translation

[28th October 1777]
28

Thermometer at 6 o’ clock in the morning Temperature. 8 o’ clock in the morning below the mountain in Egypt Afternoon 12 o'clock halfway up the mountain at three in the Cannaland 6 o’clock in the evening and 8 o'clock
49 57 72 78 69 63

Fine, hot weather. South-east breeze. Departed early in the morning across the kloof and were at the top in about two hours. It was a difficult road because of the bends and deep hollows. Found some beautiful shrubs and xeranthemums here. We walked to the top of the mountain range on the right-hand side from where we clearly saw the sea at a distance of about twelve hours to the south, and that Fiscal Cloppenburg's map was not right, showing the coast turning too sharply to the north and getting the Swartberg range completely wrong. Took bearings on, and sketched, the whole of Cannaland as well as the Swarteberg range and other mountains.

[page 30-31]
After we had gone down to the bottom a good half hour, and wanted to take measurements with the thermometer we found that Mr Paterson had lost the same. After which we all went to the top again and after we had searched for a time our Hottentot Mallegaas fortunately found it again. We then continued our journey and having gone east-north-east for two hours came to the farm of a certain Oosthuizen, called Kliprivier. We found a great difference in people, houses and manner of living. Our route was north over the Plattekloof; one can go from the one side to the other in about two and a half hours. The distance from the far side, where there is a hut and cattle kraal, to Oosthuizen is one and a half hours east-north-east. And today from Oosthuizen to the Devigna land. Killed a brown snake four foot long at the afore-mentioned cattle kraal. One of the Hottentots had almost stepped on it. Skinned it. It had a double row of teeth above, a bit like a shark's and a single row below with sixteen pointed teeth, the points pointing to the rear. Could see none in front.