Journals

Second Journey (MS 107/1/1-2)

17th January 1778


transcription

[17th January 1778]
17

den gepasseerde nagt sterke regen en wind buyen uit den z:w: de wind van de morgen z:z:w: nog sterk met regenbuyen; hier houden leewen. waar om wy de ossen gepasseerde nagt vast maakten. een gounaqua kwam hier by myn klagen dat enen pieter buis hem byna doodgeslagen had. hy sag er elendig uit en kon byna niet gaan. beloofde hem de edele Heer er te zullen over spreken. tegen den middag hield het regenen op, en ik reed na de zee over lage grasige ruggens, en vlak gras veld, vond hier byna geen duinen aan het strand als aan de uitschietende Westhoek der baay, en die niet hoog, hier was het strand veel, laag rotsig, met oesterbanken als tesselsche oesters van grote, en smaak dog de figuur der schelp zeer irregulier, en schoon seer paarlemoeragtig van binnen, vond gene paarlen. het water was niet laag genoeg om er veel van te krygen dog by springty kan men hier wagenvragten van de klippen breken. dese uitschietende zyde der inham, want baay kan men deselve niet noemen is drie uren lang met geen hoge duinen digt aan zee, met kreupelbos begroeid, beset met z:z: oost aanschietende hier en daar met oesterbanken, dog de zandige inhammen zyn byna niet inschietende aan de punt van dit land, is een groot rif rotsen dat een

[page 28]
groot quartier van het strand vehement brand. het strand schiet dan met sware brandings west t zuiden, half zuid aan na kragga kammas kant, hietende dese zyde in hottentots dommeri. men kan met stil weer aan de westzyde der inham als men de rolling van het rif na binnen voorby is. met een schuit aankomen, dog de minste sterke zee maakt een grote branding op dese hele kust. zeker omdat er so een openbare zee op staat en het rif van anguillas hier al is. na het midden van de west zyde loopt een klein riviertje uit, de bakens rivier genaamt, om dat men hier een Compagnies bake of wapen geset heeft. iets verder na de punt staat op de duin nog een diergelyk wapen, en lopen nog enige kleine riviertjes uit de duinen als men hier in duinen graaft krygt men hier en daar goed water, anders is het water schaars, by dese riviertjes leggen een half uur van zee nog twe boeren. het oostelykste land kan niet verder zien als in het n:o: t o: en byna niets van de eilandtjes of klippen. dese inham schiet tot digt by bosjemans riviers mond. keerde met den donker weer te rug zag by de duinen twe leeuwe sporen, varsch, veel hyaenas en buffels spoor.

translation

[17th January 1778]
17

Strong wind and showers from the south-west last night. From this morning the wind was strong south-south-west with rain-showers. There are lions around here; for this reason tied up the oxen last night. A Gounaqua came to complain to me here that a certain Pieter Buis had beaten him almost to death. He looked dreadful and could scarcely walk. Promised him that I would speak to His Excellency about this. The rains stopped towards noon and I rode to the sea across low grassy ridges and flat grassy veld. Found almost no dunes on the shore except on the projecting western corner of the bay, and these were not high. The shore was very low and rocky here, with oysterbeds, with oysters the size and taste of Texel oysters, though the shape of the shell was very irregular, and although very iridaceous with mother-of-pearl inside, I found no pearls. The water was not low enough to obtain many of them, but in a spring tide one would be able to break wagon-loads from the rocks. This projecting side of the inlet, for one cannot call it a bay, is three hours' long, with no high dunes close to the sea. It is covered with undergrowth and extends south south-east with oyster beds here and there, though the sandiest inlets hardly recede at all. At the tip of the land there is a large reef of rocks

[page 28]
with heavy surf breaking on it a good quarter of an hour from the shore. The shore then extends, with heavy breakers, from west by south half south, up to the side of Kraggakamma. This side is called Dommeri in Hottentot. In calm weather one can reach the western side of the inlet with a boat, once one has got past surf of the reef; but the slightest swell creates heavy breakers on this whole coast. This is certainly because there is such an open sea here and because at this point we have almost reached the Agulhas Bank. In the middle of the west side a small river runs out, called the Beacon River because a beacon or coat-of -arms of the Company has been placed here. Somewhat further towards the point standing on a dune there is another such coat-of-arms and other small rivers flow out from the dunes. If one digs in the dunes here one gets good water here and there; otherwise water is scarce. Another two farmers live near these rivers, half an hour from the sea. Am unable to see eastmost land further than at the north-east by east, and almost nothing of the little islands or rocks. This inlet extends close to the Bushmans River mouth. Returned at dusk; saw two fresh lion-track in the dunes and many hyena and buffalo prints.