Journals

Fourth Journey (MS 107/3/1-2)

6th January 1780


transcription

[6th January 1780]
6

gepasseerde nagt wat regen uit den westen nog west met den dag en enige kleine regen vlagen. helder met den agtermiddag.

na een half uur rydens z:w: op vond tot myn grote verwondering een schone watervaley, daar wy ons vee lieten drinken, en nog een half uur verder kwamen wy aan de kokenaap de oliphants rivier dier hier eenige grote draayen n:w: genomen hebbenden z:w af loopt. de naam deser rivier is in hottentots kaukaap of snei rivier en kokenaap een verbastering van ko kau kaap. of vlees sney rivier, hebbende ieder plaats aan een rivier by hun een bysondere naam. dus hiet dese plaats geen bakoven, so als in het journaal van hop.

arriveerden na een en een half uur z o telyk aan vleermuis klip. dit is in hunne journaal salpeterklip. n:b: hier syn wel vleermuisen, dog geen salpeter. en is dus, om de vleermuisen, door van zyl een der eerste bewoonders deser rivier dus genoemt.
na een grote sandrug over anderhalf uur. passeerden de holle rivier koangaap (agterom rivier), hier was niet dan enige kuilen water, en is dit het water van koebieskow en ten noorden van hantam en bokkeveld, daar doornrivier. loopt hier z: in oliphants riv: moesten hier om de grote steilte beide wielen remmen en nog de wagen agter tegen houden. dan gaat het even steil uit.


[page 48]
na een half uur in ons vorig pad en na ander half uur de remhoogte af en nog een uur aan de gowaas of vale drift, seven uur z:o: van kokenaap. daar uitspandentranslation

[6th January 1780]
6

It rained a little from the west last night. At dawn it was still blowing from the west with a few small showers of rain. Clear in the afternoon.

After travelling south-west for half an hour I found, to my great astonishment, a beautiful stretch of water where we let our animals drink and half an hour further on we came to the Koekenaap on the Oliphants River, which having made several north-west bends here, runs off to the south west. In Hottentot the name of this river is Kau Kaap, or Cutting River and Koekenaap is a corruption of Ko Kau Kaap or “meat-cutting river”; each place on a river having its particular name with them. Therefore this place is not called Bakoven as it is described in Hop’s journal.
After an hour and a half in a south-easterly direction we arrived at Vleermuisklip; in their journal it is Saltpeterklip. (N.B. there are certainly bats here but no saltpeter; and it was so named by Van Zyl, one of the first inhabitants of this river, because of the bats.)
After a large sandy ridge, in an hour and a half, crossed the Holle Rivier, Koangaap, or Agterom River. There was nothing but a few pools of water here; and this is the water from Koebieskouw and from the north, from the Hantam and Bokkeveld where the Dorn River runs south here into the Oliphants River. Because of the great steepness here we had to brake on both wheels and yet we still had to hold the wagon back. Then it was just as steep to get it out again.

[page 48]
After half an hour on our previous road and an hour and a half after we had descended the braking-slope, and another hour to Gowaas, or Valedrift, seven hours south-east of Kokonaap, we outspanned there.