Journals

Fourth Journey (MS 107/3/1-2)

17th September 1779


transcription

[17th September 1779]
17

term 43 - 66 – 55
gepasseerde nagt kout forsse Ooste wind die aanhout.
de swarte slang word by de hottentotten voor niet giftig gehouden. een hottentot die wat duits kon, drukte sig dus uit, dit is de enigste slang die menschelyk is. hy heeft 13 tanden in den boven en onder kaak van gedaante als de hoornslang dog iets groter en ook na agteren gebogen dus 52 rondom, geenen voor in den bek daar syn gespleten tong doorgaat, dan heeft hy alleen in de boven muil nog twe kaken waar in ieder nog twaalf kleiner diergelyke tanden. dus 76 in het geheel.
sag vandaag eenige 'Gam namacquas of kleine namacquas hun dans maken. seven setten sig in een kring naast elkander, ieder had een dunne cilinder buis van doornbast omtrent een en ½ duim diameter en meer. ook verschillende van langte sommigen 2, 3 tot 4 en 5 voet lang hier in stoppen zy een gekauwde doornboombaste prop, dien zy met melk vogtig maken, dan stellen zy eerst hunne fluiten, veeltyds een quart, dog niet regulier, stotende zy met een dunne stok die pro hoger of lager, na dat hun lied is. dus gestemt, houd ieder zyn ene toon, door boven in te blasen, door de weerstuit; meest geeft ieder twemaal na een, zyn toon, verder gaat het op elkander als de smeden of dorsers. dat een seer wilde melodie geeft, zy eene begint met zyn toon twemaal te geven tegelyk met een stamp met syn regter been en set het wat regts af en het linker agter het selve ook regts af, hier op beginnen zy na vervolgens het selve, sig allen voorover krommende, dat hunne koppen byeen komen, (de hottentotten krommen sig allen in hun dansen, de caffers niet) dus stampen sy al regtsom in deselve cirkel tot hun dans uit is, de wyven staan op een tien treden huppelende singende ho, ho, ho, ha, ha, ha, in de handen klappende, en lopen van tydt tot tyd by de mans, als of zy die agaceerden, drajende schielyk na hun vorige plaats terug, somtyds draayden zy eens rondom de mans en dan weg ook als de blasers iets vaneen waren liep er een of twe door heen, dan schenen de mans hun te willen vatten, ene dier wyven, door de cirkel lopende viel ten ondersten boven, op eene manier dat wy allen laggen moesten, en zy beschaamt weg liep, dit was een der mooyste hottentottinnen die ik ooyt gesien heb
zy was byna blank, en had schoon een hottentots gesigt, fyne trekken.
de schielyke verandering van 't vogtige koude weer, deed ons aan.

translation

[17th September 1779]
17

Thermometer: 48-66-55.
Cold last night with a fresh east wind that continues.

The Hottentots do not consider the black snake [molesnake] to be poisonous. A Hottentot who knew Dutch expressed it thus: it is the only human snake. It has thirteen teeth in the upper and lower jaws, the same shape as the horned snake but slightly larger; also bent back. Thus 52 all around, and none in the front of the mouth where its forked tongue comes through. Then in the upper mouth it has a further two mandibles and in each it has another twelve of these teeth: thus 72 in all.
Today saw some ‘Gam Namaquas' or Klein Namaquas doing their dance. Seven sit down in a circle next to each other. Each had a thin cylindrical tube made of thorn-tree bark with a diameter of one and a half inches and more, each also differing in length, from 2 and 3 to 4 and 5 feet long. They shove a chewed-up plug of thorn-tree bark that has been moistened with milk into these. After this they tune their flutes: it is often a fourth, but not regularly, pushing the plug higher or lower to tune according to their song. Each holds his own note from the air escaping, which he blows in from above. Most sound their note twice in succession, and after that they go one after the other like smiths or threshers so that it gives a very wild melody. One begins by sounding his note twice and at the same time stamping with his right leg, putting it down slightly to the right and the left leg follows behind in the same way also to the right. Whereupon they start the same thing again, all of them bending forwards so that their heads come together. (The Hottentots always bend themselves in their dances, the Caffres do not). And so they stamp, always to the right in the same circle until their dance is done. The women stand at ten paces distance, skipping and singing "Ho,ho,ho; ha,ha,ha," while clapping their hands and going up to the men from time to time, as if to arouse them, turning quickly back to their former place, sometimes turning once round the men and then away. Also if the blowers are a bit distant one or two of the women go between them and then the men make as if to catch them. One of these women going through the circle fell upside-down in such a way that we all had to laugh, and she ran off ashamed. This was one of the prettiest Hottentot women that I have ever seen. She was almost white and despite a Hottentot face, had fine features.
The sudden change to moist, cold weather inconvenienced us.