Journals

Letter to Hendrik Fagel, 14th April 1783


transcription

[Letter from R.J. Gordon to the griffier Hendrik Fagel, 14th April 1783
Nationaal Archief, Fagel archief 10.29.2581, no 1.]

[folio 1, recto]
Hoog Wel Gebore Heer

Wensche dat dese UWHWGb: in volmaakte gesondheid mag aantreffen en dat myne vorigen UWHWGb: wel zyn geworden; neme dese gelegentheid waar dat de fiscaal boers repatrieerd om UHWGb: desen toetesenden; het doet my van harten leed dat syn E: ons verlaat, voor al in dese tyden daar hy ons so noodsakelyk was.
de Heer Serrurier, die hem ad interim succedeert, heeft my versogt hem aan UWHWGb be herinneren, synde een jongman van veel merites en verwagting, hy heeft de eere gehad uwHwGb: in de Haag te spreken.
betuige UWHWGb: nogmaals dank voor de moeite en het deel dat UWHWGb: wel ten mynen faveure heeft willen nemen. myne studien hebben meest, sedert den oorlog, door veelvuldige aftrekkingen en occupatien stil gestaan, egter verlies ik hen niet uit het oog synde de Generale kaart van alle myne reisen byna vaardig. ik heb hem so interressant gemaakt als my mogelyk was, door er na een kleine schaal, de dieren en inwoonders naar hunne differente huishouden in te stellen, ook de form der bergen en elevatien van het terrein, en de daar uit voortkomende verschillende climaten

[verso]
wat de spaansche schapen betreft deselven syn reets tot 40 aangegroeid en de wol houd stand, sy waren al meerder geweest, had niet den oorlog my verpligt hen van de hand en dus buiten my direct opsigt te stellen. ik ben in seer critieque omstandigheden geweest dog ben Goddank gesond en sterk gebleven, en heb het geluk gehad van met onse hulptroepen in goede harmonie en discipline te hebben kunnen leven, daar veel toe gecontribueert heeft hunnen braven commandant de brigadier Conway die een man van de Grootste merites is.

na my verder in UWHWGb Protectie en vriendschp te hebben bevolen, hebbe de eere my met de diepste eerbied te noemen

Hoog Wel Gebore Heer
Uw Hoog WelGeborens
onderdanigsten
en gehoorsaamsten dienaar
R:J: Gordon

de Caap de goede
hoop den 14 april 1783

translation

[Letter from R.J. Gordon to the griffier Hendrik Fagel, 14th April 1783
Nationaal Archief, Fagel archief 10.29.2581, no 1.]

[folio 1, recto]
Your Honour

I wish that this will find your Honour in perfect health and that my former [letters] have reached you. I take the opportunity of the Fiscal Boers repatriation to send this you. It gives me heartfelt grief that his Excellency is leaving us, especially in these times in which he has been so necessary for us.

Mr Serrurier, who succeeds him ad interim, has asked me to remember him to your Honour, being a young man of great merit and prospects. He had the honour to speak to your Honour in the Hague.

I must once more profess my thanks to your Honour for the trouble and the part that you so willingly took in my favour.

My studies have mostly stood still since the war because of many distractions and occupations. But I have not entirely lost sight of them as the general map of all my journeys is almost ready. I have made it as interesting as I could by including the animals and inhabitants in their various communities on a small scale, and also the shapes of the mountains and the altitudes of the terrains, and the different climatic conditions these produce.

[verso]
Regarding the Spanish sheep, these have now increased to 40 and the wool continues to do well. They would have been more had the war not obliged me to place them out of the way and thus beyond my direct observation. I have been in extremely critical circumstances, but have, thank God, stayed strong and healthy, and have had the good luck to have been able to co-exist in good harmony and discipline with our auxiliary troops; to this their able commandant Brigadier Conway, a man of outstanding merit, contributed greatly.

Having placed myself further in your Honour’s protection and friendship I have the honour to call myself, with the deepest respect,

Your Honour,
Your Honour’s most humble
and obedient servant
R: J: Gordon

The Cape of Good hope
The 14th of April 1783