Search

[Upper right:] het Platte van de Tafel Berg

Landheere de Cleeff Leeuwe Cloof Baaijtje

[Key:] Plan van de stad de Caap de Goede Hoop, en environs. Om te dienen tot aanwysing der defensie. Opgenoomen door den Franschen Colonel Beijlie en Sijne bijhebbende Ingenieurs, in de Maand Junij 1782.

Explicatie A. Het Casteel of Fort de Goede Hoop. B. C D. Nieuwe geprojecteerde Linie. E. Redoet, dewelke men voorstelt te maken. F. Lunet, dewelke men voorstelt te maken. G. Geprojecteerde Redoet, op het plat van de Steen groef. H. Geprojecteerde Redoet, op het plat onder de Leeuwebils vlaggestok. I. Geprojecteerde Redoet. K. Leeuwe Kop. L. Leeuwe Bil. M. Duivels Berg. N. Huisen bij de Soute Rivier. O. Roode Bloem.

 1. Nieuwe Batterij
 2. Batterij Intermediaire
 3. het Fort de Knokke
 4. Retranchement van de regter vleugel sedert den Oorlog opgeworpen
 5. Batterij van twe Stukken Canon, sedert den Oorlog opgeworpen
 6. de Sonne Bloem
 7. Batterij Riebeek
 8. Batterij Tulbagh
 9. Batterij Charlotte
 10. Batterij Helena.
 11. Batterij Elisabeth.
 12. Coevreface Imhof.
 13. het Hooft.
 14. laage Baterij in de Rogge Baaij.
 15. Batterij van Corderan
 16. Kerkhof
 17. Retranchement aan de linker vleugel sedert den Oorlog opgeworpen
 18. Batterij 's Heeren Hendriks Kindern
 19. Batterij Chavonnes
 20. Batterij bij de oude Moelje
 21. het Geregt.
 22. Kleine Batterij agter de Leeuwe Staert.
 23. Societeits Huis.
 24. Retranchement bij het Huis van Kamps.
 25. het Huis van Kamps
 26. Batterij in de Cloof van het geretrancheerde Camp
 27. COrps de Garde van het geretrancheerde Camp.
 28. het Huis van Smuts synde de voorpost van het geretrancheerde Camp.
 29. halve Maan voor de poort van het Casteel.
 30. de Casernen in de Linie.
 31. Nieuw Kruid Magasijn bij de hoogte agter de Batterij Chavonnes.

The plateau of Table Mountain

The landowner De Cleeff Lion's Kloof Bay

[key:] Plan of the City of the Cape of Good Hope and surroundings To serve as an indication of its defence Taken by the French Colonel Bailli and his accompanying engineers, in the month of June 1782

Explanation: A. The Castle or Fort of Good Hop B. C. D. The projected new line E. Proposed redoubt F. Proposed half-moon G. Proposed redoubt, on the plain of the stone channel. H. Proposed redoubt, on the plain under the Signal Hill flagstaff I. Proposed redoubt K. Lion's Head L. Lion's Rump [Signal Hill] M. Devil's Peak N. Houses at the Salt River o. Rodebloem farm

 1. New battery
 2. Intermediate battery
 3. The fort "De Knokke"
 4. The retrenchment of the right wing that has been raised since the war.
 5. Battery of two pieces of canon, raised since the war
 6. Zonnebloem farm
 7. Riebeeck battery
 8. Tulbagh battery
 9. Charlotte battery 10.Helena battery 11.Elizabeth battery 12.Imhof's shelter
 10. The head
 11. Low battery, in Roggebaai
 12. Van Corderan's battery
 13. Churchyard
 14. Retrenchment at the left wing; erected since the war
 15. Battery of Mr. Hendrick's children
 16. Chavonnes battery
 17. Battery at the old mill
 18. The Geregt
 19. Small battery behind the Lion's Tail
 20. Society's house.
 21. Retrenchmen't at Van Kamp's house
 22. Van Kamp's house
 23. Battery in the retrenched camp's kloof
 24. Corps de garde of the retrenched camp
 25. Smuts's house, being the foremost position of the retretnched camp.
 26. Half moon in front of the Castle gate
 27. The barracks in the line
 28. New powder magazine on the height behind the Chavonnnes battery.

Object data

 • Place: Cape Town
 • Date: 1782
 • This map is one of several copies and versions of a map drawn by a Colonel Beylie in 1782 (see Brommer 2009, p.103). It has been amended to show various fortifications that were, in fact, never built.

 • Object nummer: RP-T-1914-17-8