Search

Panorama of the west coast of the southern part of South Africa seen from Robben Island

[In lower margin, hand G:]
Gesigt van het westelyke gedeelte van Africa, zo als men het ziet van de zuid ten oost zyde van het robben eyland.
er was geene wolk ergens te zien zo als het meest by mooy weer is. dog omtrent de bergen een ligte blaauwagtige deisigheid men moet zig een halve cirkel voorstellen, liggende het land op die wyse voor het eiland
genomen op den 28 July 1777 R:J: Gordon

[referencing letters with in the image, hand G:]

V dese punt legt in het noord ten westen half west kunnende men verder geen land van hier zien. dese punt is omtrent tegen over dassen eiland en niet ver van de saldanha baay.
u groenecloof bergen en swartland distantie twaalf uren
t bergen alwaar het land veel hooger is als bij de caap op de distantie van omtrent dertig uren de kruinen en cloven op veel plaatsen meest met sneeuw bedeckt
P de simonsberg in dewelke men naar de kant van de franshoek voordesen mynwerken aangelegt heeft
q de tygerbergen, desselfs midden uit oost half zuid
r de koeberg
s de blaauwe berg, desselfs midden noord oost ten oosten op de distantie van twe uuren.

m moddergat eerste rivier en bottelary district
n het dorp stellenbos legt aan de voet van dese bergen na dese zyde.
o de ingang na de fransche hoek by de punt van dese berg, hier de drakenberg genoemt is een fraaye waterval 6 a 700 voeten steil.
h de hanglip of buitenste oosthoek van baay fals in het zuid oost ten zuiden
J bergen, die van de hanglip, de oostelyke zyde van baay fals formeren
k hottentot hollands cloof of een der passagies der wagens naar de verdere districten der colonie
l hottentots holland berg in 't oost zuid oosten de heldere berg geheten. de elf woningen die dit district uitmaken leggen aan dese zyde aan de voet der bergen, tussen h en l.
a het midden des tafel bergs in het zuid ten oosten half oost. zynde niets als het noordelykste hoogste en platte einde van een keten bergen die aan de punt de Caap de goede hoop begint en omtrent elf uren lang is.
b de duivels berg, zynde niets als een uitspringende hoek des tafelbergs, door een kloof boven aan van dezelve gescheiden.
c duivels berg, zynde niets als een uitspringende hoek des tafelbergs, door een kloof boven aan van dezelve gescheiden.
d de valsche leeuwe kop
e de hoek naar de houtbaay in het zuid zuid westen
f de walvis in het zuid half oost. dese klip steekt iets boven water en brandt altoos, zy legt een klein half uur van het eiland.
g gedeelte van het robben eiland waarvan dit gezigt genomen is.

[In lower margin, hand G:]
View of the western part of Africa as one sees it from the south by east side of Robben Island. There was not a cloud to be seen, as is mostly the case during fine weather. Yet a light blue haze around the mountains. One must imagine it as a half-circle, the land lying in that way before the island Taken on the 28th July 1777 R:J: Gordon

[referencing letters with in the image, hand G:]

V This point is at north by west half west. On can see no land beyond this. This point is approximately opposite Dassen Island and not far from Saldanha Bay
u Groenkloof Mountains and Swartland [Malmesbury], at a distance of twelve hours
t Mountains were the land is much higher that at Cape Town, at the distance of about thirty hours; in many places the summits and kloofs are covered with snow
P Simonsberg on which mining works have been established on the Franchhoek side before this
q Tygerberg, which is middle east half south
r Koeberg
s Blauwberg, itself mid north east by east at a distance of two hours

m The district of Moddergat, Eersterivier and Bottelary
n The village of Stellenbosch lies at the foot of these mountains on this side.
o The entrance to Franschhoek; at the spur of this mountain, here called the Drakensberg, is a beautiful waterfall 6 or 700 feet high.
h Hangklip, or the outermost eastern corner of False Bay, in the south-east by south
J Mountains that form the east side of False Bay from Hangklip
k Hottentots Hollands kloof, or one of the passes for wagons going to the further districts of the colony
l Hottentots Holland Mountain, in the east south east, called Helderberg. The eleven dwellings that constitute this district are situated on this side, at the foot of the mountains, between h and l.
a The middle of Table Mountain in the south by east half east. Being nothing other than the northernmost, highest and flat end of a chain of mountains that begins at the point of the Cape of Good Hope and is about eleven hours long.
b Devil's Peak, being nothing other than a lateral spur of Table Mountain, separated from the same by a high kloof.
c The Lion Mountain, with a flagpole at every c; and on the highest point, known as the Head, a piece of canon to give the signal when ships are sighted. The lowest part, near the side of the Devil's Peak, known as the Tail, blocks the city, or "speck' of Cape Town from being seen from this point, except for some few houses, as one sees. The distance from this island to the Lion's Tail is three hours travel
d The false Lion's Head
e The spur towards Hout Bay in the south south-west
f The Whale, lying south half east. This rock sticks a bit above the waters, and there are thus always breakers. It is slightly less than a half hour from the island.
g Portion of Robben Island from which this view is taken.

Object data