Search

Oenanthe pileata (Capped wheatear or Hoëveldskaapwagter in Afrikaans)

[In lower margin, hand V:]
Le moteux Mâle.

[In lower margin, hand G:]
levensgrote, zogenaamde Schaapwagtertje. het mannetje. zynde een vogel die veel snagts singt en veelerhande vogels volmaakt na singt. zynde zeer levendig en vrolyk in zyn eigen sang.
meintjes fontein den 13 nov: 1778

[In lower margin, hand V:]
The wheatear male.

[In lower margin, hand G:]
Life size, so-called schaapwagtertje.

The male, this is a bird which often sings at night and is able to perfectly imitate many birds. It is very lively and joyful in its own song.

Meintjes Fontein, 13 November 1778.

Object data