Search

Georychus capensis (Cape mole-rat)

[In upper margin, hand G:]
zoogenaamde caapse Blesmol de Caap den 6 aug 1777 R J Gordon

dit dier, schoon onder de aarde wonende en dezelve als de mol in hopen opwerpende verschilt grotelyks van de mol. levens groote, dog omtrent een duim korter, zynde niet volwassen. volwassen zyn zy ordinair 8½ duim rynlands lang van snuit tot staart volgens de ronte

[In lower margin, hand B:]
Dit dier word aan de Caap de Blesmol geheten. Alle deese dieren zijn zeer quaadaardig. hij leeft even gelijk de Duin mol, zijn boven tanden hebben die reten niet, dewelke in de duinmol sijn, Zijne twee boven tanden als vier tanden, doed schijnen; men vind hem ook niet alleen in de duinen maar in het binnenland. hij doed veel schade in de tuinen dog maakt zulke diepe galderijen niet als de duinmol.

Ik heb nooijt gehoord, dat men hem Eet. hij is ordinair van dese couleur en groote, egter heb ik er gesien, die wel iets anders waren, wat meer swart, of ook minder, egter altoos die witte vlakken. Er is nog een deser soort dieren, die ik ver in het land gevonden heb, dewelke veel kleinder en staal couleur, of blaauwagtig was. deese word daar staal mol geheeten, hij is even als dit dier, en geen mol.

[added by hand G:]
en nog eene dewelke gansch graauw is, donkerder als de duinmol en iets kleinder als des

Uijt het vel en deze tekening sult ue zien, wat een wonderlijke tekening in de nieuwste beschrijving van de Caap, voor de Caapse mol, gegeven is. Ik dagt in het begin, dat het een slegte tekening, so als altoos na een opgestopt vel gemaald word, was. dog de maten nasiende, kon ik mij niet genoeg verwonderen, alsoo de grootste duin mol een voet lang is, daar deese blesmol in 't generaal seven à agt duim, is.

Egter kan ik merken, dat schoon dat dier in de tekening, vier voet en thien duim lengte gegeven word, dat er dese Caabse mol bedoeld is, en dat men in de plaats van voeten, duimen heeft willen stellen, dog dan is de maat weer te klein, en ik kan versekeren, dat er in dit land sulk een dier, als de beschrevene Caabse mol, niet is, een mol van vier voet, thien duim lang, met tanden van ses duim, thien lijnen, sou een gevaarlijke mol zijn. dus is de tekening van de Zebra femelle foutief, zijnde de merrie van de zebra, agter, even gestreept, als de hengst. te weeten, de zebraas van dit land, en so ver mij bekend is.[added by Hand G:] hy engourdisseert sig ook niet als de hamster egter is de winter in dit land niet so streng, als in des hamsters land.

[In upper margin, hand G:]
So-called Cape bless-mole, The Cape 6 August 1777, R.J. Gordon.

This animal although it lives underground and throws up heaps of earth in the same way as the mole, differs greatly from the mole.. Life-sized; though about an inch shorter being not yet full grown. Adults are usually 8½ Rhineland inches from nose to tail, following the curve,.

[In lower margin, hand B:]
This animal is called the blesmol at the Cape. All these animals are very malicious. It lives like the dune mole. Its upper teeth do not have those grooves which the dune mole has making its upper two teeth look like four. It is not only found in the dunes but also in the interior. It does great damage in the gardens though it does not make such deep tunnels as the dune mole.

I have never heard that they are eaten. It is normally of this colour and size, though I have seen those that were different, more black or less so, but always with those white patches. There is another type of this animal which I have found far inland, which is much smaller and steel-coloured or blueish. There they are called steel-moles; it is like this animal and not a mole.

[added by hand G:]
And also one that is entirely grey, darker than the dune mole, and somewhat smaller than this one.

From the skin and this drawing you will see what a bizarre drawing is given as the Cape mole in the Nieuwste Beschrijving of the Cape. I thought at first that it was a bad drawing, as if painted from a stuffed skin. However, checking the measurements I couldn’t have been more amazed as the largest dune mole is one foot long, where blesmols are generally seven to eight inches.

I can confirm that although that animal in the drawing is given as 4 foot and 10 inches long, it was this Cape that was intended, and that if one wished to substitute the feet for inches, then the measure is again too small. I can guarantee that in this land there is no such animal as the described Cape mole. A mole of 4 foot 10 inches, with teeth of 6 inches 10 lines would be one dangerous mole indeed! In the same way, the drawing of the female zebra is faulty, the mare of the zebra being equally striped from behind as the stallion, which is the case with the zebras of this land so far as I know.[added by Hand G:] It does not engorge itself like the hamster, though the winter in this land is not as harsh as it is in the hamster’s land.

Object data

  • Place: Cape Town
  • Date: 6th August 1777
  • Size: h 22.4 cm × w 36.9 cm
  • Object nummer: RP-T-1914-17-227