Search

Panorama of Cape Town and its surroundings as seen from the sea

[In the lower margin, hand S:]
Gesigt van de Stad de Caap de Goede Hoop, en den Omtrek, Zoo als het Zig vertoond, op 120. Roeden distantie van de Wal, op het aangeweesen punt, bevindende zig de Streeken van het Compas verbeterd met 22. Graaden Noordwestering, -Dus is deese Teekening een Cirkel, daar men Sig, op het aangeweesen Punt, moet verbeelden binnen te staan, en Zig rond te draijen; Om dit duijdelijker te maken, heb ik de Twee Eijnden der Teekening, omtrent Robben=Eijland, ieder iets van het vorig Gesigt, doen bevatten: Hebbende de relative hoogtens en distantien naauwkeurig genomen De Stad bevat 774 Huijzen.

Van de Hoeker De Neptunus, den 22. Junij en volgende dagen Ao 1778 R:J: Gordon

[within the image, from left to right, higher to lower, hand S:]
Sand Duijnen

groote Batterij genaamt van 12 embrasures, in het Noordwest ten Noorden

ordinaire Passagie der Scheepen op de Rhee komende.

Robben Eijland 1½ Mijl ver van de Rhee in het Noord Noord Westen

Ordinaire Passagie van de Scheepen, die van de Caabse Rhee Zeijlen

Eijnde van het Land na de Saldanhabaaij - Noord ten Westen

Fransch Schip, dat het heele Noordweste Storm Saisoen alhier uijtgehouden heeft

Boots na het Robben Eijland Zeijlende om provisie te brengen

Blauwe Berg in het Noord ten Oosten op 2½ mijl distantie

Groene Cloof Bergen

Koeberg Noord Oost ten Noorden

Rode Sands Gebergte met Sneeuw en hagel bedekt, Zijnde het na Winter

Tiger bergen

het midden in het Oost Noord Oost

Tiger bergen

Drakesteins gebergte - Sneeuw en hagel

Simons berg in het Oosten, 8 uuren gaans van de Caap - Hierin heeft men te vergeefs Zilver willen graven

Sogenaamde Fransche hoek 14 uuren gaans van de Caap

Bottelarij Berge

Hier begint de Berg rivier, en is bij de Punt a een fraaije Waterval 6 à 700 voet hoog Drakenberg

Stellenbos

Soute rivier

Sneeuw en hagel

Kleine batterij

Hottentots Holland

particuliere huisen

Fort de Knok

Weg na Baaij Fals

linie [repeated thrice]

Rode Bloem

Logementen

Huijs van den Burger Munnik

Men siet dat deese drie Bergen, die de Noorder Eijnde van een keeten sijn, dewelke aan de Caap de Goede Hoop begint, maar eene Massa zijn, door Versakking en Verspoeling dus geformeerd - De eerste Streep der Stratas begint op eene hoogte, schoon het door het Verschil in de distanties anders Schijnt

Duijvels of Windberg, het midden in het Zuijd ten Oosten 3106. rhijnlandse Voeten boven de Zee

Oostelijk punt des Tafelbergs in het Zuiden

Het platte gedeelte is boven op meest een half quartier gaans breed, dan daald men over bergen na het Zuiden af

Hoogte boven de Zee 3353 Voeten, Lengte van Oost tot Westhoek 8346 Voeten

Opgang der Tafelberg

In het Zuijd Zuijd West ½ West

Westhoek der Tafelberg, Zuid west ½ zuid Eenige Voeten laager als de Oosthoek

Kalkbranderij Deese Linie is 275 Roeden lang

Kleine Waterleiding

Couvre face Imhof

Het Fort de Goede Hoop

Tuinen

het Zeehoofd

[in lower margin:]
a. het Nieuwe Hospitaal

Van dit punt is het Gesigt genoomen op 18 Voet Water diepte

Slagt Huijs

West Zuid West

Vlaggemans Huijsje van de Leeuwen Kop en een moeijelijk Voet pad na de houtbaaij

Leeuwe Kop, waarop een Stuk Canon en Vlag, om Signalen te geven, als men Scheepen Ziet West Zuid West 2085 Voet hoog

Leeuwe Bil ook met een Signaal Vlag, dog geen Canon West half Noord – 1102 Voeten hoog

Kelder

Kerk

Koorn Magazijn

Stad Huijs

de Werf

hier Zou een Batterij veel Effect doen

Chineese graven

Gebouw gedestineerd voor een Luijtersche Kerk

Steen=Groeven

Kerk=Hoven

Slaven graven

Sand-Duinen

Klijne Batterij Noord West ¼ Noord

Noord West ten Noorden - Groote Batterij genaamt van 12 Embrasuren

Ordinaire Pasagie der Scheepen op de Ree komende

Robben-Eijland, in het Noord Noord Westen ½ Mijl van de Rhee

Ordinaire Passagie der Scheepen, die van de Reede vertrecken-

[In the lower margin, hand S:]
View of the city of the Cape of Good Hope and its surroundings as it appears from a distance of 120 roods from the shore at the indicated point with the compass bearings improved by 22 degrees northwestwards. Thus this drawing is a circle inside which one must imagine oneself to be standing at the indicated place and turning around. To make this clearer I have made the two ends of the drawing contain a portion of the previous view, around Robben Island. I have carefully taken the relative heights and distances. Town consists of 774 houses.

From the hooker De Neptunus, the 22nd June 1778 and following days. R: J: Gordon.

[within the image, from left to right, higher to lower, hand S:]
Sand dunes

The so-called Great Battery of 12 embrasures in the north-west to north

The normal passage of the ships coming into the roadstead

Robben Island 1½ miles from the roadstead in the north north west

The normal passage of the ships sailing from the Cape roadstead

End of the land towards Saldanha Bay, north by north-west

French ship that has stayed here for the whole of the north-westerly storm season

Boats bringing provisions to Robben Island

Blaauwberg in the north-east at 2½ miles distance

Groenekloof mountains

Koeberg, north-east by north

Rodezands mountains coverd with snow and hail, it being late winter

Tygerber

Drakenstein mountains – snow and hail

Simonsberg in the east, 8 hours journey from Cape Town. Here they mistakeinly wanted to dig for silver

The so-called French mountain-spur [Franschhoek], 14 hours travel from Cape Town

Bottlery mountain

Here beins the Berg River, and at the mark a there is a fine waterfall 6- to 700 feet high Drakensberg

Stellenbosch

Salt River

Snow and hail

Small battery

Hottentots Holland

Private houses

Fort De Knokke

Road to False Bay

Shore [repeated thrice]

Rodebloem

Lodgings

House of the citizen Munnik

It can be seen that these three mountains, which are northern end of a chain that begins at the Cape of Good Hope, are one single massif formed thus by subsidence and erosion. The first line of the strata begins at one single height, although it seems otherwise because of the differences in the distances.

Devils Peak, or Windberg, the middle in the south by east, 3106 Rhineland feet above sea-level.

The eastern point of Table Mountain in the south.

The flat portion on the top is mostly half a quarter-hour journey wide, then one descends across mountains to the south. Height above sea-leve, 3353 feet; length from the east to the west corners, 8346 feet.

Ascent of Table Mountain

In the south south-west half west

The western edge of Table Mountain, south-west half south, a few feet lower than the east edge.

Lime kiln

This shore is 275 roods long

Small water-channel

The Imhoff battery

The Castle of Good Hope

Gardens

Pier

[in lower margin:]
a The new hospital

The view is taken from this point on water 18 foot deep.

Slaughterhouse

West south-west Cottage of the flagman of Lion’s head, and a difficult foot path to Hout Bay

Lion’s Head, on which are one piece of cannon and a flag to make signals when ships or sighted. West south west 2085 feet high

Lion’s rump, also with a signalling-flag, but no canon West half north - 1102 feet high

Cellar

Church

Grain magazine

Town Hall

The wharf

Here a battery would be very effective

Chinese graves

Building intended as a Lutheran church

Quarries

Church-yards

Slaves’graves

Sand dunes

Small battery, north-west ¼ north

North west by north the so-called Great Battery of 12 Embrasures

Normal passage of the ships approaching the roadstead

Normal passage of the ships leaving the roadstead.

Object data

  • Place: Table Bay
  • Date: 22nd June 1778 and following days
  • On 24th April 1779 Gordon sent “perspectives and plans” of Cape Town and False Bay to the griffier Hendrik Fagel to be handed to the Stadholder Willem V, adding that he was sending copies to the Advocate F.W. Boers. The exact replica of GA-17-21 now in the Nationaal Archief, The Hague (inv. 4 Topo 15.120F) is likely to be one of these, probably the Stadholder’s. The inscription there is almost identical with only a few differences in wording and orthography, but is entirely written in Gordon’s own hand.

  • Size: h 41.5 cm × w 770 cm
  • Object nummer: RP-T-1914-17-21