Search

Map of False Bay and the Cape Peninsula

Jan Bruins Noord Hoek

Muisenberg

Klijne Slangenkop

Groote Slangenkop

Lange Valij

Middel Valij

Sout pan

Vis Hoeks Baaij

Slangen Kops Berg

poespas Kraal

Posthouders [een rivier]

Elsjes Baaijtje

N.B. in de Simons baaij, kunnen veele Scheepen voor alle winden seker, en digt bij de wal leggen, en is dus dese Baaij, vooral in de Maanden Junij, Julij, en Augustus, allernuttigst, om dat in die Maanden de Tafel Baaij, door de Noordweste winden allergevaarlijkst is. Elsjes Riv.

Tuijn

Klip Kuil

Mangeraaijs Baaijtje

Klijn Jagers Berg

Roode Marmer Groef

Witte Sand Baaijtje

Simons Baaij

grauw Sand

Roman

Wild Schüts brant

Comps Tuin Baaijtje

Schoesters Kraals Baaijtje

Bootsmans Vlakte

Groote Vogel Klip

Klijne Vogel Klip

A. Dese ronde berg A bij de geldkisten, is de hoogste van dese Ketting Bergen, zijnde 1900 Rijnl. Voeten boven de opper vlakte der Zee. de anderen tot Muisenburg zijn omtrent 1700 Voeten hoog, en alleen maar langs dese zijde, de west zijde, tot bij de hout Baaij, is laag, dog word daar wederom hoog, tot dat dese Ketting, bij het Vlek de Caap, door de Steile Tafel Berg, de welke 3350 Voeten hoog is, Eindigt. De Poulus en Smitswinkel Bergen, Vertoonen sig als hanglippen.

Houte Riviertje

Bonte Berg

Klijne Vlakte

A

Geldkisten

Oliphants Bosje

Smits Winkel, of Patientie Baaijtje

Cirkel Valeij

Blauwe Berg

Poulus Berg

N.B. Als men de aangewese route volgt, ziet men dat men seker het aambeeld en de twee wat digter leggende Klippen gepasseert en dus dit gevaar te boven is, wanneer de twee bergjes B. en C. in een geweest sijn.

Vee Plaats

Buffels Baaijtje

B C

B. en C. Wanneer men uit zee koomt, Schijnende de twee Bergjes B. en C. op een Eiland te leggen. N.B. 1. men kan wel tussen de vaste wal en de Blaasbalg en Ambeeld doorzeilen, dog zulks is gevaarlijk.
2. Wanneer men de hoek de Goede Hoop bij het ambeeld omgezeild is, moet men, vooral bij deinstig Weer, voorsigtig zijn, de hoek van de Duivelsberg niet voor de hoek van Muisenburg aantesien, het geen ligt geschied, doordien zij zig, dan als in een vertoonen, want dan vervalt men te diep in de Baaij en bij het Eiland.
3. de Witte Sandbergen bij de Vlagge Stok der Simonsbaaij, sijn meest. seer sigtbaar, en een goed baak om op aan te zeilen.
4. wanneer men te laat in dese baaij komt, dog een goed gesigt van de Wal heeft gehad, kan men bij goed weer gerust de boot met een Lantaren voor uit zenden, houdende deselve kraanbalks wijse aan bakboords zijde, met order, om , al lodende, aan de Oostzijde der Ark te blijven leggen, met de lantaren om hoog, waar bij men dan so digt passeren kan, dat men er met een Steen op werpen kan; dog die een boot commandeert, moet voorsigtig zijn, de Groote Vogel Klip niet voor de Ark aantesien. dog als men de Ark eens gesien heeft is hij ligt te kennen. de Vogel Klippen leggen ook seer digt bij de wal. N.B. tussen de Ark en vaste Wal door te zeilen is mogelijk, dog aller gevaarlijkst. altoos sigtbaare Brandings

Susettes Baaijtje

Blaasbalg Brand altoos

vuile grond

Heldere Berg

hier kan men niet langs Strand gaan

F Bruns Vishüt

twee Klippen

de Swarte Klip

Vlakke Sand Strand waarop Swaare Brandings

Basis van 1700 Roeden van 12 voeten Rijn. ieder

Hottentots Holland

Eerste Riviers Mond

Regte Noorden zijnde verbeterd door 22 gr. Noordwester miswijsing

Malegaasen Eijland

Klip

dese Klip brand seer dikwijls

Vis hoek

Combuis

Baaij Fels

Steenbrasems Riv. Mond

seer steil Strand

L. Boegies Kelder

Rood Else bosje

21 Rotsig

Koegel, of Colebrooke's Baaij Sijnde dat Schip, na op het ambeeld gestooten te hebben, om het Sware lek, hier op de Wal geseild en stuk gestooten. 21 August 1778.

vuile grond

Sandig

Seer Steil Strand

Leandr. boegies Kelder

Route der Scheepen die uijt Europa komen

Patersons Baaijtje

Waaijhoek

Noorder Hanglip

van Koppens Klip Baaijtje

Klijne hanglippen

Cabas Klip baaijtje

Gordons Baaij

Buffels Pad

Kaap de Goede Hoop

Ambeeld, niet altoos sigtbaar, doordien er bij de Seventien voet water op is, hier op heeft de Colebrooke in 1778 gestooten

dese twee Klippen Branden niet als met Sterke Zee

Route der Scheepen die uit Indien komen

Rif van de hoek

fijn sand met schulpjes

Valeij

Zuider Hanglip

Vee Plaats

wasig Stek met gebroken Schulpjes

Wijndorst Bosje

laag land

Kaap Fals

55 geel sand

Vergeleegen

Schaape Berg

Dit Plan is naaukeurig Opgenoomen door Captein R.J. Gordon in de Maand December 1780

Padmakers Huis

Hottentots Hollands Cloof

Spitse Punt Berg

Steenbrasems Riv.

Kromme Rivtje.

Vee Plaats

D. is de hoogste ronde Berg van dese Ketting Bergen, zijnde 3300 Voeten boven de oppervlakte der Zee

Plaats van Michel Otto

Knoflooks Kraals Riviertje

Palmite Rivier

Boter Rivier

Houhoecks Bergen

Hoek van Ambrosius

twee Valijen

Palmiten Riv. Mond

Onrust Berg

Hoek van Ambrosius

Noordhoek, Jan Bruijn's farm

Muizenberg

Little Slangkop

Great Slankop

Langvlei

Middelvlei

Salt pan

Fish Hoek Bay

Slankopberg

Poespas kraal

Posthouder's River

Elsjes Bay

N.B. In Simon's Bay many ships can moor securely and close to the wall in all winds, and this this Bay of the greatest use, particularly in the months of June, July and August because in those months Table Bay is most dangerous because of the north-westerly winds

Elsjes River

Garden

Klipkuil

Mangeraai's Bay [Glencairn]

Little Jagersberg

Red marble chasm

White-sand bay

Simon's Bay

Grey sand

Roman Rock

Wildschut's fire

Bay of the Company's garden

Schoesterskraal bay

Boatman's Plain

Great Bird Rock

Little Bird Rock

A. This round mountain, A, at the Geldkisten, is the highest of this chain of mountains, being 1900 Rhineland feet above sea-level. The others are about 1700 feet high up to Muizenberg and then only along this side; the west side unt to Hout Bay is low, but it then becomes high again until this chain ends at Cape Town in the steep face of Table Mountain, which is 3350 feet high. The Pauls and Smitswinkel Bays resemble pendulous lips.

Houtriver streamlet

Bonteberg

Small Plain

Geldkisten

Elephants' wood

Smitswinkel (or Patience) Bay

Circle vlei

Blauwberg

Poulusberg

N.B. If one follows the indicated route one sees for sure when one has passed the Anvil and the two more closely lying rocks that the danger comes to pass when the two hills, B and C are lined up.
B and C. When one approached from the sea, the two hills B and C seem to be situated on an island. NB. 1. It is possible to sail between the shore and the Bellows and the Anvil, but doing so is dangerous.
2. When Cape Point has been coubled at the anvil, one must be careful, particularly in hazy weather, to be careful not to mistake the corner of Devil's Peak for that of Muizenberg, which differs only slightly and because show themselves as one , for one then comes too far into the Bay and near the island
3. The white sandy mountains at the Simon's Bay flagstaff are mostly very visible, and a good beacon towards which to sail
4. If one enters this bay too late, and still has a good view of the shore, then one can safely send out a boat with a lantern in advance in good weather, keeping that boat on the port bow, with the order to stay on the east side of the Ark while taking soundings continuously and with the lantern on high, in which way one can pass it so closely that one could throw a stone onto it. Yet whoever commands the boat must be careful not to mistake the Great Bird Rock for the Ark. Yet when the Ark has once been seen, it is easy to recognise. The Bird Rocks are also situated close to the shore.. NB. It is possible to sail between the Ark and the shore, but hugely dangerous.

Surf and breakers always visible

Suzette's Bay

The Bellows; always breakers

Foul bottom

Helderberg

The beach is impassible here

The fishing hut of J. Bruns

Two rocks

The Black Rock

Flat sandy beach with heavy surf

Basis of 1700 Roods of 12 Rhineland feet

Hottentots Holland

Mouth of the Eersterivier

True north; being corrected by 22 degrees

Malegas Island

Rock

Very frequently breakers on this rock

Vishoek

Combuis

Fels Bay

Mouth of the Steenbras River

Very steep beach

L. Boegie's Cellar

Red-els wood

21 Rocky

Koegel, or Colebrook's, Bay. On 21st August 1778 that ship, having hit the Anvil and because of a heavy leak, sailed to the shore here and broke up.

Foul bottom

Sany

Very steep beach

Leander Boegies's cellar

Rout taken by ships coming from Europe

Paterson's Bay

Waaihoek

North Hangklip

Bay of Van Koppen's Rock

Small hangklips

Bay of Cabas's rock

Gordon's bay

Buffalo track

Cape of Good Hope

Anvil, not always visible as it is under seventeen feet of water. Here the Colebrook struck in 1778

These two rocks have breakers only in heavy seas

Reef of the corner

Fine sand with shells.

Vlei

South hanglip

Stock farm

Hazy with borken shells

Wijdorst Wood

Low land

Cape False

55 fathoms, yellow sand

Vergelegen

Schapenberg

This map was precisely taken by Captain R.J. Gordon in the month of December 1780

Roadmaker's house

Hottentots Holland kloof

Spitspuntberg

Steenbras River

Kromrivier streamlet

Stock farm

D. is the highest round mountain of this chain of mountains, being 3300 feet above sea-level

Farm of Michel Otto

Knoflookkraal streamlet

Palmiet River

Boter River

Houw Hoek moutnains

Ambrosius's corner

Two vleis

Mouth of the Palmiet River

OnrustMountain

Object data

  • Place: False Bay
  • Date: 1780
  • This map appears to have been made by Gordon himself as a result of his own observations. The inscriptions are in Hand S3.

  • Size: h 58 cm × w 101.5 cm
  • Object nummer: RP-T-1914-17-11