Journals

Third Journey (MS 107/2)

7th January 1779


transcription

[7th January 1779]
den 7

peiling op bokkevelds berg. 5 inhoeken na de zee kant waarvan Coebe en maskamma bergen de laatsten zyn
goed weer w wind term 62 ­ 86 ­ 75
men siet in een halve maan van dese hoogte alles lage caro gele kleigrond. het eind der roggevelt en hantam bergen in het.
de grond begin by de hantam te breken
[in margin:] potklei riv: droog goun à tussen doorn riv en ćamdeni en graaf water dese bosjemans maken netten van senuwen van dieren net als de onsen ider draagt er een om het lyf om als hy wild schiet in te bergen draagt dan over schouder.
plaats van mostert bokkefontein een 3 quart myl in het oost van van zyl hantam o z o 2 gr o 7 a 8 myl.
roep niet berg o z o 2 gr z hoek van roggeveld of liever uitschietende hoeken onder roggevelt z:o: 7 a 8 myl. coebe berg z 4 myl.
mascamma z ½ w 2 gr. w. eind der bergen of windhoek na oliphants riv daar hy in zee loopt z z w: waaronder de troetroe Z W: bidouw hoek z:z:w: van zyl aan oliphants riv: z:w: troetroe, 5 myl camies berg 8 a 9 myl, en na gissing n:w: half noord. barometer op Swellengrebels fontein eer men de berg na de caro afdaalt 27 ­ 3
‘t Selfde weer en wind mistig dauw gepasseerde nagt.

‘t bokkevelt is agt myl lang n:o: en z:w: scheid uit agter de Coebe en 5 myl breed twe doorn riv aan ieder eind die niet ver van zyl in oliphants riv loopen. 5 boeren huisen dog 10 plaatsen by wed ryke de grote en soute valey de laatste brak. arriveerde na 16 uur rydens ossewagen door de caro by troetroe riv: slegt water hier. een uur houd de steiltes op by Juffer ryk na vier en een half uur rydens de leeuwen dans droog riv: geen water als by troetroe en slegt. de bergen scheiden hier volkomen uit. het land tot na Camies bergen die niet hoog zyn seer laag. barometer in dese caro by troetroe 29 d ­ 5 tiendens. dus al de bergen in brinks kaart oneigen.
de paarden liepen terug dus stuurde 2 hottentotten terug en bleef hier.

translation

[7th January 1779]
7th

Took bearings on the Bokkeveldsberg, five protuberances on the sea side, of which the Coebe and the Maskamma mountains are the last.
Good weather, west wind. Thermometer: 62-86-75
On sees in a half moon from these heights, everything being low yellow Karoo-clay soil the eind of the Roegevelt- and Hantamsberg in it. The ground begins to break up at the Hantam.

Mostert’s fam Bokkefontein, a ¾ mile to the east of Van Zyl; Hantam, east south-east 2 degrees east, 7 to 8 miles. Roep-Niet moutain, east south-east, 2 degrees south; spur of the Roggeveld, or rather the protruding spurs below the Roggeveld, south east, 7 to 8 miles; Coebeberg, south 4 miles; Mascamma, south half west, 2 degrees west; end of the mountains (or Windhoek) at the Oliphants River where it runs into the sea, south south-west; among these the Troetroe, south west; Bidouw Hoek, south south-west; Van Zyl’s at the Oliphants River, zouth west; Troetroe, miles; Camiesberg 8 to 9 miles, and at a guess, north west, half north. Barometer at Swellengrebelsfontein before one descends the mountain to the Karoo, 27 inches 3 tenths.

Potklei River is dry; Gouna, between Doorn River and Camdeni is an excavated water-hole.

These bushmen make nets just like ours from the sinews of animals; each wears one on his body and uses it to put game that he shoots into, and then carries it over his shoulder. The same weather and wind; misty; dew fell last night.

The Bokkeveld is eight miles long, north-east and south west (it runs out behind the Coebe) and is five miles wide. There are two Doorn Rivers at either end which run into the Oliphants River not far from Van Zyls. There are 5 boers’ dwellings, yet 10 farms. At the widow Ryk the Large and the Salt vlei, the latter brack. Arrived after 16 hours travel with the ox wagon through the Karoo at the Troetroe river. Bad water here. After an hour the steep hills stop at Mrs Ryk;s. After four and a half hours, Leeuwendans, a dry river; no water, and just as bad as at the Troetroe. The mountains stop here completely. The land up to the Camiesbergen, which are not high, is very low. The barometer in this Karoo-veld at Troetroe, 29 inches 5 tenths. Thus all the mountains shown on Brink’s map are wrong. The horses went back; thus I sent two Hottentots back and stayed here.